پیش درآمد شور علی اکبر خان شهنازی 31

پیش درآمد شور علی اکبر خان شهنازیاجرا با تار : شباهنگ (وحید عزیزی)تاریخ اجرا و ضبط : 97/9/13
1398/2/25 موسیقی
ارسال نظر تنها برای کاربران امکان پذیر است