تمرینات بدنسازی سقوط آزاد - هد داون 3

بدنسازی سقوط آزاد یکی از مهمترین راه های بهتر شدن بدن برای پریدن از هواپیما است. این فیلم حرکت های مناسب جهت فری فال هد داون بهتر را شرح می دهد.
ارسال نظر تنها برای کاربران امکان پذیر است