رنگ زیبای خیال 3 7

این کتاب پایان بخش مجموعه ی مصور و بی کلام «رنگ زیبای خیال» است که مثل دو کتاب دیگر، ماجرای سفری است خیالی به دنیایی دیدنی و شگفت انگیز. سفر وقتی شروع می شود که قهرمان داستان از دنیای خاکستری و کسالت بار اطرافش خسته می شود و به کمک مداد قرمزش دری به جهانی دیگر باز می کند . در کتاب آخر این سفر با بازگشت به واقعیت تمام می شود؛ اما واقعیتی که دیگر خاکستری و خسته کننده نیست.
ارسال نظر تنها برای کاربران امکان پذیر است